VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE A PROVOZOVATELE, ZEJMÉNA PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÉ Z KUPNÍ SMLOUVY, SE ŘÍDÍ TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI 

(DÁLE JEN „OBCHODNÍ PODMÍNKY“)

 

1. DEFINICE

1.1 V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

      1.1.1 „INTERNETOVÉ STRÁNKY“ ZNAMENÁ INTERNETOVÉ STRÁNKY UMÍSTĚNÉ NA DOMÉNĚ WWW.PROFIREPAS.CZ;

      1.1.2 „KUPNÍ SMLOUVA“ ZNAMENÁ KUPNÍ SMLOUVU VE SMYSLU UST. § 2079 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UZAVŘENOU MEZI PROVOZOVATELEM JAKO PRODÁVAJÍCÍM A UŽIVATELEM JAKO KUPUJÍCÍM JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM;

      1.1.3 „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“ ZNAMENÁ ZÁKON ČÍSLO 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V ÚČINNÉM ZNĚNÍ;

      1.1.4 „PROVOZOVATEL“ ZNAMENÁ SPOLEČNOST Profirepas, s.r.o. , IČO: 06816932 DIČ: CZ06816932  , se sídlem Braunerova 563/7, Praha 18000

      1.1.5 „SPOTŘEBITEL“ ZNAMENÁ UŽIVATELE - ČLOVĚKA, KTERÝ MIMO RÁMEC SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO MIMO RÁMEC SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ UZAVÍRÁ SMLOUVU S PROVOZOVATELEM NEBO S NÍM JINAK JEDNÁ;

      1.1.6 „UŽIVATEL“ ZNAMENÁ JAKOUKOLIV PRÁVNICKOU NEBO FYZICKOU OSOBU, KTERÁ UZAVŘELA S PROVOZOVATELEM JAKOUKOLIV SMLOUVU ČI USKUTEČŇUJE JAKÉKOLIV KROKY K JEJÍMU UZAVŘENÍ;

      1.1.7 „ZBOŽÍ“ ZNAMENÁ VĚC NABÍZENOU PROVOZOVATELEM JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM VČETNĚ VĚCI NABÍZENÉ V NÁVAZNOSTI NA POPTÁVKU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, A JE-LI KE ZBOŽÍ NABÍZENA, TAK I LICENCE K UŽITÍ TÉTO VĚCI;

 

2. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1 PROVOZOVATEL UZAVÍRÁ SMLOUVY, JEJICHŽ PŘEDMĚTEM JE PRODEJ ZBOŽÍ, PŘÍPADNĚ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

2.2 OHLEDNĚ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA DOPRAVU A DALŠÍCH POPLATKŮ PLATÍ, ŽE:

      2.2.1 CENY POSKYTOVANÉHO ZBOŽÍ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JSOU UVEDENY VČETNĚ VEŠKERÝCH POPLATKŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM, PŘIČEMŽ UŽIVATEL JE POVINEN UHRADIT ZA ZBOŽÍ CENU VČETNĚ DPH, NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY NEJSOU V CENĚ ZA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY (NENÍ-LI UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK) ZAHRNUTY A LIŠÍ SE PODLE ZVOLENÉ METODY A POSKYTOVATELE DOPRAVY A ZPŮSOBU ÚHRADY. SOUČÁSTÍ DOHODNUTÉ CENY NEJSOU ŽÁDNÉ PLATBY, POPLATKY NEBO JINÉ ODMĚNY, KTERÉ MUSÍ UŽIVATEL VYNALOŽIT NA SLUŽBY POSKYTNUTÉ TŘETÍMI STRANAMI V SOUVISLOSTI SE ZAPLACENÍM DOHODNUTÉ CENY; TAKOVÉ NÁKLADY HRADÍ VÝLUČNĚ UŽIVATEL.

      2.2.2 V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NESE SPOTŘEBITEL NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ, A JDE-LI O SMLOUVU UZAVŘENOU PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKU KOMUNIKACE NA DÁLKU, NÁKLADY ZA NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ, JESTLIŽE TOTO ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU.

2.3 SPOTŘEBITEL MÁ ZÁKONNÉ A ZÁKONEM LIMITOVANÉ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PŘIČEMŽ PODMÍNKY, LHŮTA A POSTUPY PRO UPLATNĚNÍ TOHOTO PRÁVA JSOU STANOVENY V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH. PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY MIMO JINÉ PLATÍ, ŽE:

      2.3.1 SPOTŘEBITEL MÁ PODLE USTANOVENÍ § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY JE NĚKOLIK DRUHŮ ZBOŽÍ NEBO DODÁNÍ NĚKOLIKA ČÁSTÍ, BĚŽÍ TATO LHŮTA ODE DNE PŘEVZETÍ POSLEDNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MUSÍ BÝT PROVOZOVATELI (JAKO PRODÁVAJÍCÍMU) ODESLÁNO VE LHŮTĚ UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI.

      2.3.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DODEJTE NA SVŮJ NÁKLAD PROVOZOVATELI NA ADRESU Profirepas, s.r.o. , IČO: 06816932 DIČ: CZ06816932  , se sídlem Braunerova 563/7, Praha 18000

      2.3.3 SPOTŘEBITEL JE POVINEN BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY DOŠLO K ODSTOUPENÍ OD DANÉ KUPNÍ SMLOUVY, ZASLAT ZBOŽÍ ZPĚT PROVOZOVATELI NEBO JE PŘEDAT NA ADRESE PROVOZOVNY NEBO SÍDLA PROVOZOVATELE. LHŮTA SE POVAŽUJE ZA ZACHOVANOU I POKUD BUDE ZBOŽÍ ODESLÁNO PROVOZOVATELI NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ DEN VÝŠE UVEDENÉ LHŮTY.

      2.3.4 SPOTŘEBITEL DLE § 1837 PÍSM. A) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KTERÉ PROVOZOVATEL SPLNIL S PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM SPOTŘEBITELE PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY;

      2.3.5 POKUD SPOTŘEBITEL POŽÁDAL PROVOZOVATELE, ABY S POSKYTNUTÍM SLUŽEB BYLO ZAPOČATO PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A POKUD PŘES TUTO ŽÁDOST OD SMLOUVY ODSTOUPÍ, UHRADÍ VE SMYSLU § 1834 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU POMĚRNOU ČÁST SJEDNANÉ CENY ZA TU ČÁST SLUŽEB, KTERÁ BYLA POSKYTNUTA DO OKAMŽIKU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

      2.3.6 ODSTOUPÍ-LI SPOTŘEBITEL OD KUPNÍ SMLOUVY, JE POVINEN SDĚLIT PÍSEMNĚ ČÍSLO SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU PRO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ, KTERÁ MŮŽE BÝT PONÍŽENA, JSOU LI PRO TO NAPLNĚNY ZÁKONNÉ DŮVODY.

      2.3.7 FORMULÁŘ, KTERÝ PŘEDSTAVUJE JEDNU Z FOREM, JAK MŮŽE SPOTŘEBITEL ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY, TVOŘÍ PŘÍLOHU Č. 1 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

2.4 SPOTŘEBITEL ODPOVÍDÁ PROVOZOVATELI ZA SNÍŽENÍ HODNOTY ZBOŽÍ V DŮSLEDKU NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO ZBOŽÍM JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ KTERÝ JE NUTNÝ K OBEZNÁMENÍ SE S POVAHOU A VLASTNOSTMI DANÉHO ZBOŽÍ, VČETNĚ JEHO FUNKČNOSTI.

2.5 SPOTŘEBITEL SE MŮŽE SE SVÝMI STÍŽNOSTMI OBRÁTIT PODNĚTEM ČI JINÝM ZPŮSOBEM STANOVENÝM PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY NA ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCI, PŘÍPADNĚ NA DALŠÍ ORGÁNY DOHLEDU NEBO STÁTNÍHO DOZORU.V PŘÍPADĚ STÍŽNOSTI SE MOHOU SPOTŘEBITELÉ ROVNĚŽ BEZPLATNĚ OBRÁTIT NA PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PROVOZOVATELE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY.

2.6 SPOTŘEBITEL MÁ DLE § 20D A NÁSL ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE (DÁLE JEN „ZOOS“) PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. SUBJEKTEM MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (TEDY ORGÁNEM, KTERÝ TAKOVÝ SPOR JE OPRÁVNĚN ŘEŠIT) JE VE SMYSLU § 20E PÍSM. D) ZOOS ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. INTERNETOVÁ ADRESA ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE JE HTTP://WWW.COI.CZ/.

 

3. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 PODÁ-LI JEDNA ZE SMLUVNÍCH STRAN JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM DOSTATEČNĚ URČITOU NABÍDKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „NABÍDKA“) A DRUHÁ STRANY JI BEZ VÝHRAD PŘIJME (DÁLE JEN „AKCEPTACE“), VZNIKNE VŽDY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SMLOUVA. OBSAHUJE-LI REAKCE DRUHÉ SMLUVNÍ STRANY NA NABÍDKU DODATKY, VÝHRADY, OMEZENÍ NEBO JINÉ ZMĚNY, POVAŽUJE SE, S VÝJIMKAMI STANOVENÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, TAKOVÁ REAKCE ZA NOVOU NABÍDKU.

3.2 TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY TVOŘÍ SOUČÁST SMLOUVY ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ:

3.2.1 ŽE JE PROVOZOVATEL PŘILOŽÍ K NABÍDCE ČI NA NĚ V NABÍDCE ODKÁŽE (ZEJMÉNA ODKAZEM NA JEJICH UMÍSTĚNÍ V RÁMCI INTERNETOVÝCH STRÁNEK) NEBO

3.2.2 ŽE JE PROVOZOVATEL PŘILOŽÍ K JAKÉKOLIV KOMUNIKACI, KTERÁ PŘEDCHÁZÍ AKCEPTACI, ČI NA NĚ V TAKOVÉ KOMUNIKACI ODKÁŽE (ZEJMÉNA ODKAZEM NA JEJICH UMÍSTĚNÍ V RÁMCI INTERNETOVÝCH STRÁNEK) A UŽIVATEL JE VÝSLOVNĚ NEODMÍTNE, NEBO

3.2.3 ŽE JE UŽIVATEL V JAKÉKOLIV KOMUNIKACI, KTERÁ NENÍ NABÍDKOU ANI AKCEPTACÍ (DÁLE JEN „INFORMATIVNÍ KOMUNIKACE“), JINAK ODSOUHLASÍ, ZEJMÉNA VYJÁDŘÍ SOUHLAS S NIMI PŘI VYPLNĚNÍ NEZÁVAZNÉ POPTÁVKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, NEBO

3.2.4 ŽE JE PROVOZOVATEL ZAŠLE UŽIVATELI SPOLU SE ZÁLOHOVOU FAKTUROU ČI FAKTUROU A UŽIVATEL ZÁLOHOVOU FAKTURU ČI FAKTURU UHRADÍ.

3.3 NABÍDKA MŮŽE BÝT UČINĚNA ZEJMÉNA E-MAILEM ODESLANÝM PROVOZOVATELEM UŽIVATELI NA E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU UŽIVATEL UVEDL PŘI NEZÁVAZNÉ POPTÁVCE UČINĚNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, ČI KTEROU UŽIVATEL UVEDL PŘI JINÉ INFORMATIVNÍ KOMUNIKACI, VČETNĚ TELEFONICKÉ KOMUNIKACE, S PROVOZOVATELEM ČI KTERÁ JE PROVOZOVATELI ZNÁMA Z DŘÍVĚJŠÍCH VZTAHŮ S UŽIVATELEM (JAKÁKOLIV TAKOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA DÁLE JEN „E-MAILOVÁ ADRESA“). AKCEPTACE MŮŽE BÝT UČINĚNA ZEJMÉNA VÝSLOVNĚ E-MAILEM ODESLANÝM UŽIVATELEM NA E MAILOVOU ADRESU PROVOZOVATELE V ODPOVĚDI NA NABÍDKU NEBO KONKLUDENTNĚ, ČÍMŽ SE ROZUMÍ I UHRAZENÍ FAKTURY ČI ZÁLOHOVÉ FAKTURY, KTEROU PROVOZOVATEL UŽIVATELI ZASLAL. 

3.4 UŽIVATEL SE ZAVAZUJE UVÁDĚT VŽDY PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ ÚDAJE, ZEJMÉNA PRAVDIVĚ SVOU E-MAILOVOU ADRESU, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A PŘÍPADNĚ DODACÍ ADRESU. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PROVOZOVATEL BUDE JÍM ZADANÉ ÚDAJE DŮVODNĚ POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ A NENÍ OPRÁVNĚN ZADANÉ ÚDAJE KONTROLOVAT.

 

4 SMLOUVA

4.1 UZAVŘENÍM SMLOUVY VSTUPUJÍ V ÚČINNOST NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ:

      4.1.1 ZPŮSOB ZABALENÍ ZBOŽÍ URČUJE VÝHRADNĚ PROVOZOVATEL; USTANOVENÍ § 2097 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE TÍMTO VYLUČUJE.

      4.1.2 UŽIVATEL JE POVINEN ZAPLATIT PROVOZOVATELI NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DORUČENÍM DANÉHO ZBOŽÍ UŽIVATELI, A TO V DOHODNUTÉ VÝŠI. 

      4.1.3 PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN, NIKOLIV VŠAK POVINEN, S DODÁNÍM ZBOŽÍ VYČKAT NA UHRAZENÍ KUPNÍ CENY; TO NEPLATÍ PŘI PLATBĚ ZA ZBOŽÍ DOBÍRKOU.

      4.1.4 V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM JE UŽIVATEL POVINEN UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL URČENÝ PROVOZOVATELEM.

      4.1.5 V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE POVINNOST UŽIVATELE ZAPLATIT KUPNÍ CENU SPLNĚNA MOMENTEM PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA BANKOVNÍ ÚČET PROVOZOVATELE.

      4.1.6 SOUČÁSTÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ NEJSOU ŽÁDNÉ PLATBY, POPLATKY NEBO JINÉ ODMĚNY, KTERÉ MUSÍ UŽIVATEL VYNALOŽIT NA SLUŽBY POSKYTNUTÉ TŘETÍMI STRANAMI V SOUVISLOSTI SE ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ; TAKOVÉ NÁKLADY JSOU VÝHRADNĚ NÁKLADY UŽIVATELE.

      4.1.7 PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ, JEŽ JE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY, AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA DANÉ ZBOŽÍ UŽIVATELEM.

      4.1.8 JE-LI V KUPNÍ SMLOUVĚ UVEDENA LHŮTA K PLNĚNÍ, JE TAKOVÁ LHŮTA POUZE ORIENTAČNÍ. MÁ SE ZA TO, ŽE ORIENTAČNÍ LHŮTY POČÍNAJÍ BĚŽET AŽ OKAMŽIKEM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A UHRAZENÍM KUPNÍ CENY ČI ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU (TO NEPLATÍ, NENÍ-LI ZÁLOHA VYŽADOVÁNA A ZÁROVEŇ JE SJEDNÁNO DODÁNÍ ZBOŽÍ PŘED ÚHRADOU KUPNÍ CENY), PODLE TOHO, CO NASTALO POZDĚJI. BUDE-LI ZBOŽÍ PŘEDÁNO PRVNÍMU PŘEPRAVCI ČI PŘIPRAVENO K VYZVEDNUTÍ NA PROVOZOVNĚ PROVOZOVATELE NEJPOZDĚJI V TAKOVÉ ORIENTAČNÍ LHŮTĚ, VŽDY PLATÍ, ŽE BYLO ZBOŽÍ DODÁNO VČAS.

      4.1.9 PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ JE UŽIVATEL OPRÁVNĚN UPLATNIT U PROVOZOVATELE NA ADRESE JEHO SÍDLA NEBO PROVOZOVNY. ZA MOMENT UPLATNĚNÍ REKLAMACE SE POVAŽUJE OKAMŽIK, KDY PROVOZOVATEL OBDRŽEL OD UŽIVATELE REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEBO KDY MU DOŠEL PROJEV VŮLE UŽIVATELE O UPLATNĚNÍ REKLAMACE (PODLE TOHO, CO NASTALO POZDĚJI).

      4.1.10 NEBEZPEČÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ZNIČENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY. PŘECHÁZÍ NA UŽIVATELE, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM, MOMENTEM PŘEVZETÍ DANÉHO ZBOŽÍ UŽIVATELEM.

      4.1.11 NEBEZPEČÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ZNIČENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM SMLOUVY, PŘECHÁZÍ NA UŽIVATELE, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM, MOMENTEM PŘEDÁNÍ DANÉHO ZBOŽÍ PRVNÍMU PŘEPRAVCI.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 NENÍ-LI UVEDENO JINAK V NABÍDCE, BUDE K CENĚ UVEDENÉ V NABÍDCE PŘIPOČTENA DPH VE VÝŠI DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

5.2 PLATBA KUPNÍ CENY BUDE PROBÍHAT ZEJMÉNA ÚHRADOU NA PROVOZOVNĚ NEBO DOBÍRKOU. BUDE-LI PROVOZOVATEL NA MÍSTO TAKOVÝCH ZPŮSOBŮ VYSTAVOVAT FAKTURU, JE OPRÁVNĚN JI VYSTAVIT KDYKOLIV PO UZAVŘENÍ SMLOUVY, NEDOHODNOU-LI SE SMLUVNÍ STRANY JINAK. V PŘÍPADĚ VYSTAVENÍ FAKTURY JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ 7 DNŮ ODE DNE ZASLÁNÍ FAKTURY UŽIVATELI; UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE FAKTURA MU BUDE ZASLÁNA ELEKTRONICKY, A TO NA E-MAILOVOU ADRESU.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PROCES PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV VE VZTAHU KE SPOTŘEBITELŮM UPRAVUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZEJMÉNA OBČANSKÝ ZÁKONÍK. DOBA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁRUČNÍ DOBA DLE § 2165 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, SE VE SMYSLU § 2168 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ZKRACUJE U POUŽITÉHO ZBOŽÍ (KTERÝM JE I ZBOŽÍ OZNAČOVANÉ JAKO REPASOVANÉ) NA POLOVINU, NENÍ-LI U KONKRÉTNÍHO ZBOŽÍ STANOVENO JINAK. TÍM NEJSOU DOTČENA JINÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KOUPĚ POUŽITÉHO ZBOŽÍ, ZEJMÉNA § 2167 PÍSM. C) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, PODLE KTERÉHO PLATÍ, ŽE U POUŽITÉ VĚCI SE § 2165 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEPOUŽIJE NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU VĚC MĚLA PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM 

6.2 PRO ÚČELY § 2158 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE SJEDNÁVÁ, ŽE POKUD UŽIVATEL PŘED ODESLÁNÍM POPTÁVKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH VYPLNÍ SVÉ IČO/IČ ČI JEJ SDĚLÍ JINÝM ZPŮSOBEM, PAK VŽDY PLATÍ, ŽE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY JE Z OKOLNOSTÍ ZŘEJMÉ, ŽE SE KOUPĚ TÝKÁ TAKÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI UŽIVATELE A USTANOVENÍ NAVAZUJÍCÍ NA § 2158 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE K TAKOVÉMU UŽIVATELI NEPOUŽIJÍ. PRO VYLOUČENÍ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ PLATÍ, ŽE SE NEUPLATNÍ PRAVIDLO, ŽE PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, MÁ SE ZA TO, ŽE VĚC BYLA VADNÁ JIŽ PŘI PŘEVZETÍ. 

6.3 UVÁDÍ-LI POSKYTOVATEL ZÁRUČNÍ DOBU, UPLATNÍ SE TAKOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA JEN PRO SPOTŘEBITELE.

6.4 PRÁVO UŽIVATELE V POSTAVENÍ KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZAKLÁDÁ VADA, KTEROU MÁ VĚC PŘI PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA KUPUJÍCÍHO, BYŤ SE PROJEVÍ AŽ POZDĚJI.

6.5 VZNIKNE-LI UŽIVATELI PRÁVO NA DODÁNÍ NOVÉ VĚCI, ROZUMÍ SE TAKOVOU NOVOU VĚCÍ POUŽITÁ VĚC, POKUD SE I SAMOTNÁ SMLOUVA TÝKALA POUŽITÉ VĚCI. 

6.6 PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ UŽIVATELI NENÁLEŽÍ, POKUD UŽIVATEL PŘED PŘEVZETÍM VĚCI VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU.

6.7 NESTANOVÍ-LI PRÁVNÍ PŘEDPISY JINAK, PLATÍ, ŽE PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ JE UŽIVATEL POVINEN ZVOLIT SVÉ KONKRÉTNÍ PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ V DEN UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ. VADNÁ VĚC MUSÍ BÝT PROVOZOVATELI PŘEDÁNA V ČISTÉM STAVU A SPOLU S VEŠKERÝMI DOKLADY. POKUD PROVOZOVATEL ODSTRANÍ VADU NEJPOZDĚJI DO 60 DNŮ ODE DNE, KDY DOŠLO K UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁROVEŇ PŘEDLOŽENÍ VĚCI V ČISTÉM STAVU A VEŠKERÝCH NUTNÝCH DOKLADŮ PROVOZOVATELI, PAK SE VŽDY ODSTRANĚNÍ VADY POVAŽUJE ZA VČASNÉ; TO NEPLATÍ, STANOVÍ-LI PRÁVNÍ PŘEDPISY JINAK.

6.8 PROVOZOVATEL JE KDYKOLIV OPRÁVNĚN ZE SVÉ VŮLE ZRUŠIT ZÁVAZEK ZE SMLOUVY OHLEDNĚ KAŽDÉHO KONKRÉTNÍHO ZBOŽÍ ZAPLACENÍM ODSTUPNÉHO, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ PLNĚNÍ OD UŽIVATELE PŘIJAL A/NEBO UŽIVATELI SÁM PLNÍ. ZEJMÉNA JE K TOMU PROVOZOVATEL OPRÁVNĚN V PŘÍPADĚ, KDY NENÍ MOŽNÉ PŘI POŽADAVKU UŽIVATELE NA OPRAVU VADY ČI DODÁNÍ NOVÉ VĚCI (KDYŽ ZA TUTO NEMOŽNOST SE POVAŽUJE I SITUACE, KDY OBDOBNÉ ZBOŽÍ NELZE NA TRHU V ČESKÉ REPUBLICE ZAJISTIT ANI ZA CENU O 10 % VYŠŠÍ NEŽ BYLA CENA ZAPLACENÁ UŽIVATELEM). ODSTUPNÉ ČINÍ 15 % Z CENY ZBOŽÍ ZAPLACENÉHO UŽIVATELEM. PRÁVO PROVOZOVATELE NA JINÝ POSTUP V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NEŽ ZRUŠENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY ZAPLACENÍM ODSTUPNÉHO TÍM NENÍ DOTČENO. 

6.9 UŽIVATEL NEMÁ PRÁVO NA NÁHRADU JAKÉKOLIV ÚJMY VZNIKLÉ VADOU ZBOŽÍ ČI SOUVISEJÍCÍ S VADOU ZBOŽÍ, ZEJMÉNA NEMÁ PRÁVO NA NÁHRADU UŠLÉHO ZISKU VZNIKLÝ V DŮSLEDKY VADY ZBOŽÍ ČI NA NÁHRADU ZA VÝPŮJČKU NÁHRADNÍ VĚCI. TO NEPLATÍ, ZAKAZUJÍ-LI TAKOVÉ UJEDNÁNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

6.10 POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN VŮČI JAKÝMKOLIV UŽIVATELŮM UPLATNIT VSTŘÍCNĚJŠÍ PŘÍSTUP, NEŽ VYPLÝVÁ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, KDY SE NEBUDE JEDNAT O ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ UŽIVATELE. 

 

 7. SLUŽBY

7.1  JE-LI PŘEDMĚTEM UZAVŘENÉ SMLOUVY NIKOLIV PRODEJ ZBOŽÍ, ALE POSKYTNUTÍ SLUŽBY, JE UZAVŘENÁ SMLOUVA SMLOUVOU O DÍLO, NIKOLIV KUPNÍ SMLOUVOU. NA TAKOVÝ SMLUVNÍ VZTAH MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM SE UPLATNÍ USTANOVENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, PŘIČEMŽ TO, CO JE STANOVENO O KUPNÍ SMLOUVĚ, SE UPLATNÍ NA SMLOUVU O DÍLO OBDOBNĚ A TO, CO JE STANOVENO O ZBOŽÍ SE UPLATNÍ OBDOBNĚ NA SLUŽBU.

7.2 PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN VYČKAT S POČÁTKEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY U SPOTŘEBITELŮ TÉŽ DO OKAMŽIKU UPLYNUTÍ LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. ORIENTAČNÍ LHŮTA DOKONČENÍ SLUŽBY VE SMYSLU ČL. 4.1.8 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBDOBNĚ APLIKOVANÉHO NA PŘÍPAD SLUŽEB POČNE BĚŽET AŽ UPLYNUTÍM LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 

7.3 PROVOZOVATEL MŮŽE SLUŽBY ZAČÍT POSKYTOVAT SLUŽBU PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI A SOUHLASU SPOTŘEBITELE 2.3.4. A 2.3.5. 

7.4 UŽIVATEL JE NA SVÉ NÁKLADY A NA SVOU ODPOVĚDNOST POVINEN DODAT VĚC, KTERÁ MÁ BÝT PŘEDMĚTEM SLUŽBY PROVOZOVATELI NA ADRESU PROVOZOVATELE, PROVOZOVATEL NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ POVINEN NECHAT TAKOVOU VĚC POJISTIT.

 

8. ROZHODNÉ PRÁVO

8.1 TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, JAKOŽ I KUPNÍ SMLOUVA, SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM. VEŠKERÉ SPORY BUDOU ŘEŠENY PŘED SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY, PŘIČEMŽ MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM SOUDEM BUDE OBECNÝ SOUD PROVOZOVATELE (JE-LI VE VĚCI VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ OKRESNÍ SOUD), NEBO KRAJSKÝ SOUD, V JEHOŽ OBVODU JE OBECNÝ SOUD PROVOZOVATELE (JE-LI VE VĚCI VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ SOUD).

 

9. ÚČINNOST

9.1 TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY VSTUPUJÍ V ÚČINNOST DNE 1. LISTOPADU 2019